Skip to main content

Tidligere referater
Udvalg for Molekylær Patologi – UMP

Ordinært møde
5. Februar 2014,  9:15-11:00.
Afd. for Klinisk Patologi, Odense.

Tilstede: Peter Nørgaard (PN), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH) og Karin de Stricker (KS),

Fraværende: Marianne Waldstrøm (MW).

1. Rapport fra arbejdsgrupper:
Anbefalinger fra ovennævnte arbejdsgrupperne HPV (MW),  BRAF (JE), EGFR (KS), ALK (HH) og KRAS/NRAS (KS) er lagt på nettet. PN har tilrettet titlerne og tilføjet versionsnummer.

Vævsprocesering (HH): Arbejder fortsætter. Der etableres et samarbejde mellem Herlev og Vejle med udveksling af materiale i forbindelse med test af SAKURA. PN tager kontakt til kvalitetssikringsudvalget under DPAS for at undgå overlap.

Nye arbejdsgrupper blev oprettet:
HPV (andre sygdomme end cervix cancer) (HH): Der tages kontakt til mulige medlemmer af en arbejdsgruppe.
MSI (KS): Der tages kontakt til mulige medlemmer af en arbejdsgruppe.
MGMT (KS): Der tages kontakt til mulige medlemmer af en arbejdsgruppe.
MET amplifikation: Der er ikke data der tyder på at der er mutationer involveret. Da det er en rent immunhistokemisk analyse, hører det ikke hjemme i UMP regi at lave anbefaling.

2.  Evaluering af DPAS anbefalinger: (JE)
KRAS tilbagemeldinger fra spørgeskemaerne: 10 laboratorier har svaret på spørgeskemaerne – 8 af dem laver KRAS analyse. Alle anvender paraffinvæv og 7 af 8 anvender mikrodissektion. Der anvendes en del forskellige metoder og alle er i gang med at lægge om til de nye krav til analyser. Alle som har svaret kendte anbefalingerne og 75% melder at anbefalingerne har haft betydning for deres metodevalg.

3.  DPAS:
Bestyrelsen: Intet nyt fra bestyrelsen ud over tilfredshed med udvalgets arbejde. Årsberetning til Årsmødet i Helsingør: PN havde lavet årsberetningen fra UMP, som blev gennemgået.
Ang. Hjemmeside: Nyhedsbrev – PN skriver et nyhedsbrev som kommer ud snarest. Litteratur: PN lægger oversigtsartikler på hjemmesiden

4.  DMPG:
HH foreslår at holde ét UMP initieret DMPG møde om året i stedet for to. Det foreslås at mødet lægges om foråret og skal indeholde 2-3 foredrag ud over selve mødedagsordenen. Forslaget tages op på kommende DMPG møde.
Foredragsholdere/emne til næste møde: JE vil fortælle om Nanostring – teknik og ekspressionsprofilering ved brystcancer og Anne Vibeke Lænkholm vil holde foredrag om tumor heterogenicitet.

5. Eventuelt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Næste møder:
–   14.05.14 (UMP+DMPG)
–   20.08.14 (UMP)
–   12.11.14 (UMP)
Referent: KS

Ordinært møde
14. november 2013, Kl. 9.15-11.00,
Patologiafd. OUH.

Til stede: Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH), Peter Nørgaard (PN) og Karin de Stricker (KS),
Fraværende: ingen.

1. Rapport fra arbejdsgrupper:
HPV (MW): UMP udvalget har haft anbefalingerne til gennemlæsning. De er næsten klar til udgivelse. MW sender en færdig udgave til PN mhp upload.
BRAF (JE): JE samler litteratur til en revidering, som kommer i foråret 2014.
EGFR (KS): KS har lavet udkast. HH læser det igennem, hvorefter det kan udgives
ALK (HH): vejledningen er færdig og lagt på hjemmesiden.
Vævsprocesering (HH): Intet nye – arbejdet fortsætter
Klonalitetsundersøgelse i hæmatologi (PN): Der er enighed om at henvise til Biomed2 og der er derfor ikke grund til at opretholde denne arbejdsgruppe.
KRAS/MSI (KS): KS har lavet udkast til revision. Gruppen mødes og aftaler det videre arbejde. Forventes færdig først i 2014.
Forslag til nye grupper
– HPV i andre sygdomme end end cervixcancer, såvel hoved-hals cancer som analcancer. HH er tovholder, men vil vente med at initiere arbejdet pga tidspres.
– MET amplifikation.
– MGMT i glioblastom.

2. Evaluering af DPAS anbefalinger; (JE) spørgeskema
JE har sendt spørgeskemaerne ud og der er kommet nogle besvarelser tilbage. Det endeligt resultat fremlægges på næste møde.

3. DPAS:
Bestyrelsen (MW): intet nyt fra bestyrelsen.
UMPs kommissorium blev diskuteret ifm. aktuelle diskussioner i Aarhus og København om centralisering af molekylærbiologisk diagnostik på klinisk biokemisk afd – ordlyden: At arbejde for, at de molekylære undersøgelsesmetoder på væv og celler samles på patologiafdelinger under supervision af speciallæger i patologisk anatomi og cytologi mhp. sikring af den diagnostiske kontinuitet. Dette arbejde vil ofte ligge på et højere fag-/ og sundhedspolitisk niveau end hvor UMP opererer. UMP’s bidrag vil bestå i at holde bestyrelsen informeret omkring denne problematik. MW bringer det videre til bestyrelsen.

4. DMPG:
PN opfordrede til diskussion af DMPGs rolle, betydning og berettigelse. Vi udfolder stor aktivitet for at sikre tilmeldinger til DMPG-møderne, og for at sikre udbredelsen af kendskabet til DMPG iblandt kolleger. Ved sidste DMPG møde var fortsat eksistens på dagsordenen og man vedtog at bevare udvalget. UMP er enig i dette, bl.a. for at opretholde et forum for molekylærpatologisk interesserede kolleger og pga. rekruttering til arbejdsgrupper

5. Rekruttering til arbejdsgrupper: PN foreslår at der skal være en yngre læge og evt. bioanalytikere med i arbejdsgrupperne. UMP enes om at tilstræbe dette, men det skal ikke være et krav.

6. Næste møder:
UMP: 26. feb 2014 (9:15 – 11:00)
UMP+DMPG 14. maj 2014 (9:15 – 11:00 + 11:00 – 14:00)

7.  Internationalt: møder / arbejdsgrupper:  intet nyt

8. Eventuelt: intet nyt

Referent: KS

Ordinært møde
21. august 2013,  Kl. 9.15-11.00,
Patologiafd. OUH.

Til stede:Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH), Peter Nørgaard (PN) og Karin
de Stricker (KS)

Fraværende: Ingen.

Referent Karin de Stricker

1. Rapport fra arbejdsgrupper:
HPV (MW): arbejdet har foregået via mail – forventes færdigt inden udgangen af 2014.
BRAF (JE): JE har samlet litteratur til en revidering, som kommer i foråret 2014.
EGFR (KS): Arbejdet fortsættes – HH tager kontakt til Birgit Guldager for input.
ALK (HH): vejledningen er færdig og lagt på hjemmesiden.
Vævsprocesering (HH): Intet nye – arbejdet fortsætter
Klonalitetsundersøgelse i hæmatologi (PN): intet nyt – arbejdet fortsætter
Nye arbejdsgrupper: KRAS/MSI (KS): KRAS anbefalingerne skal revideres og MSI skal indføjes. KS tager kontakt til de tidligere medlemmer i arbejdsgruppen.

2. Evaluering af DPAS anbefalinger:
(JE) spørgeskema. JE har lavet et rigtigt godt spørgeskema til evaluering af hvorvidt patologiafdelingerne bruger ”vores” anbefalinger til
noget. Første evaluering gælder KRAS vejledningen som har været publiceret i over 1 år. Skemaet kan sendes ud til afdelingsledelserne snarest.

3. DPAS:
Bestyrelsen: (MW): intet nyt fra bestyrelsen.
Angående hjemmeside, skal noget ændres/tilføjes?
– Nyhedsbrev fra UMP skal lægges på DPAS hjemmesidens forside (PN).
– PN sørger for opdatering af overskrifterne på anbefalingerne på hjemmesiden.
– PN har oprettet en pind på hjemmesiden til anbefalet litteratur. PN indsamler litteratur anbefalinger og sørger for upload.
DMPG: PN har fået accept fra Professor, overlæge, dr.med. Finn Cilius Nielsen, Enhed for Genomisk Medicin, Rigshospitalet, til at holde foredrag ”Ukendt primærtumor – molekylær diagnostik” om en ny mRNA baseret platform udviklet på RH, til næste DMPG møde d.  14/11.Vi vil spørge Thomas Kristensen om han vil lave en poster ligesom sidst (PN).
– Angående møder og rekruttering: intet.
4. TS-kursus i molekylær patologi; (PN):
PN er ikke delkursusleder på næste TS-kursus, men fortsætter som underviser på kurset.
5. Nationalt: møder / arbejdsgrupper:
Næste møder (afholdes på Afdeling for Klinisk Patologi, Odense):
UMP+DMPG 14 nov 2013 (9:15 – 11:00 + 11:00 – 14:00)
UMP: 26. feb 2014 (9:15 – 11:00)
UMP+DMPG 14. maj 2014 (9:15 – 11:00 + 11:00 – 14:00)
6. Internationalt: møder / arbejdsgrupper: intet nyt

7. Eventuelt: intet nyt

Ordinært møde
14. maj 2013,  9.15-11:00.
OUH.

Til stede: Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH), Peter Nørgaard (PN) og Karin de Stricker (KS),

Referent: KS
Fraværende: ingen.
1. Rapport fra arbejdsgrupper:
HPV (MW):  Der er afholdt tre møder og lavet et udkast til anbefalinger til screening af cervix celler. Forventes færdig efter sommerferien.
BRAF (JE): Anbefalingerne blev lagt på DPAS’s hjemmeside lige inden årsmødet. Overskriften skal rettes så der står BRAF i malignt
melanom.
Handling: PN sørger for at det bliver rettet.
EGFR (KS): Der er lavet udkast til anbefalinger som sendes til HH. Forventes færdig efter sommerferien.
ALK (HH): HH har lavet udkast, som sendes til Birgit Guldhammer og Mogens Vyberg. Forventes færdig efter sommerferien.
Vævsprocesering (HH): Arbejdet er ikke kommet i gang endnu.
Klonalitetsundersøgelse i hæmatologi (PN): I forbindelse med nordisk brugermøde arrangeret af producenten af Biomed2 kit har man talt om muligvis at etablere et nordisk kvalitetssikrings samarbejde og Herlev har meldt sig som mulig tovholder på dette projekt

2. Evaluering af DPAS anbefalinger;
JE præsenterede sit spørgeskema for BRAF anbefalingerne, som skal udsendes ca. et år efter at anbefalingerne er lagt på nettet JE laver et tilsvarende skema til KRAS anbefalingerne til udsendelse snarest. Det blev diskuteret at sende spørgeskemaet til de respektive afdelingsledelser.

3.
DPAS:
Ang. årsmøde; PN: fremlæggelsen på årsmødet gav ikke anledning til de store reaktioner.
Ang. hjemmeside, skal noget ændres/tilføjes? Der skal lægges forslag til litteratur ud på hjemmesiden
Handling: PN beder webmaster oprette en pind til litteratur, hvor vi kan oploade forslag
DMPG:
Ang. møder og rekruttering: HH og PN har rettet henvendelse til FYPA vedr. rekruttering af nye/flere medlemmer.

4. TS-kursus i molekylær patologi;

PN: Der er afholdt kursus med gode tilbagemeldinger. Der kan godt bruges mere tid og DPAS uddannelsesudvalg var enige i dette.

5. Nationalt: møder / arbejdsgrupper: 1.st Nordiq meeting, DSMOME:
Der er møde i 1.st Nordiq i juni. Intet nyt fra DSMOME.

6. Internationalt:  møder/ arbejdsgrupper :
OECI molecular pathology day, møde i Amsterdam (Karin): Fint møde med gode foredrag – mange med NGS som vigtig metode i den fremtidige cancer diagnostik.

7. Eventuelt
Næste møder:
21. aug 2013, kl. 9.15-11.00
14. nov 2013, kl. 9.15-11.11 (DMPG møde kl. 11.00-14.00)

Ordinært møde
27. februar 2013,  Kl. 9.15-11.00.
Afd. for Klinisk Patologi, OUH.

Tilstede: Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Peter Nørgaard (PN) og Karin de Stricker (KS),

Fraværende: Henrik Hager (HH).

1. Referat fra forrige møde godkendt. Dette punkt udgår fra dagsordenen frem over, da vi godkender referatet inden det lægges på hjemmesiden.

2. Status på arbejdsgrupper:
2a. HPV gruppen (MW): Gruppen har holdt to møder. Der er aftalt indholdet af retningslinjer/ anbefalinger. Jesper Bonde laver skriftligt udkast. Næste møde er 8. marts. Der sigtes mod et færdigt produkt inden udgangen af 2013.
2b. BRAF gruppen (JE): Gruppen er færdig med udfærdigelsen af retningslinjerne. JE vil at angive gruppens medlemmer samt tovholder på dokumentet og ydermere skrive en konklusion/ opsummering til sidst i dokumentet, som kan forstås af patologer uden indsigt i molekylærbiologi.
2c. EGFR gruppen (KS): Gruppen er kommet i gang, men har endnu ikke afholdt møder.
2d. ALK gruppen (HH): Punktet går videre til næste møde.
2e. Klonalitetsgruppen (PN):  PN har diskuteret behovet for retningslinjer med gruppen. Da alle laboratorier i Danmark anvender BIOMED2 analysen, er det konkluderet at anbefalinger fra BIOMED2 gruppen i Holland er fuldt dækkende. Det anbefales at deltage i de workshops, som BIOMED2 gruppen arrangerer. Det overvejes fortsat om det er relevant at lave workshops med de danske laboratorier, som laver klonalitetsundersøgelser.
2f. Vævspræparering (HH):  Der har ikke været afholdt møder i gruppen endnu. Niels Pallisgaard er ikke med i gruppen som det fremgår af referatet fra sidste DMPG møde. MW vil gerne være med i gruppen og vil kontakte HH vedr. arbejdet i gruppen frem over.

3. Der er bred enighed i UMP at det ligger udenfor kommisoriet at lave nationale kvalitetstests. Det anbefales at deltage i de eksisterende relevante internationale tests.

4. Årsberetningen til DPAS GF er lagt på hjemmesiden.

5. For at kunne evaluere om de retningslinjer, der udarbejdes bliver anvendt udarbejdes et  spørgeskema.
Handling: JE laver et udkast til et spørgeskema.

6. Udvalget mener at det ligger udenfor UMP regi at lave undervisning i relevante dele af patologien for molekylærbiologer og bioanalytikere. Der vil formodentligt dreje sig om ret få personer.
Handling: PN sætter emnet på dagsordenen til næste DMPG møde.

7. Niels Pallisgaard foreslog på sidste DMPG møde at vi opretter et katalog over analyser, som udbydes af alle laboratorier. Udvalget mener at det ligger udenfor UMP’s regi.
Handling: PN sætter emnet på dagsordenen til næste DMPG møde.

8. Eventuelt
8a. Hjemmesiden er opdateret med nye punkter. DPAS bestyrelse har ønsket at DMPG referater uploades til UMPs pind på hjemmesiden. PN mener at DMPG selv skal beslutte dette, og sætter punktet på dagsorden til næste DMPG møde. Ikke alle DMPG medlemmer er med i DPAS, men alle har mulighed for at færdes på hjemmesiden fordi den ikke er lukket.
8b. Ved udskiftning af et medlem i UMP som er tovholder i en arbejdsgruppe, skal vedkommende fortsætte arbejdet i arbejdsgruppen i det omfang vedkommende har mulighed for, og et andet UMP medlem træde ind i stedet som tovholder, fordi vi har vedtaget at der skal være en tovholder fra UMP i arbejdsgrupperne.

Næste møder:
14. maj 2013 kl. 9.00-11.00 (DMPG møde kl. 11.00-14.00)
21. aug 2013 kl. 9.15-11.00
14. nov 2013 kl. 9.15-11.11 (DMPG møde kl. 11.00-14.00)

Referent: KS

Ordinært møde
13. november 2012, 9.00 – 11.00.
Patologiafd. OUH, lille konf. stuen.

Tilstede: Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH), Peter Nørgaard (PN) og Karin de Stricker (KS).
Fraværende: Marianne Waldstrøm (MW).
Referent: KS

1. Arbejdsgrupper: BRAF gruppen arbejder pr. mail og det går fremad med udfærdigelse af retningslinjer. Arbejdsformen har været god inklusive samarbejdet med Dansk melanom Gruppe (DMG).
Handling: Der stiles mod at være klar med det endelige dokument med årsmødet som absolut deadline.
HPVgruppen: punktet går videre til næste møde.

2. DMPG og formen for møderne blev diskuteret. Der var enighed om vigtigheden af at sikre en dynamisk DMPG, dels igennem involvering i arbejdsgrupperne, dels igennem dynamiske møder (f.eks. eksterne foredragsholder) og dels igennem forøget ”reklame” for DMPG især rettet imod vores yngre kolleger, både molekylærbiologer, bioanalytikere og patologer.
Handling: HH kontakter Trine Tramm fra FYPA.

3. Henrik var ikke til ESP mødet – punktet udgår.

4. Peter orienterer: Peter og Estrid er ved at lave et 1½ dags TS-kursus i molekylær patologi, som starter op til foråret og herefter afvikles en gang årligt.

5. Dagens medicin. Artiklen er udkommet og der er bred tilfredshed med indholdet og reklamen for faget.

6. PN er blevet kontaktet af industrien mhp. evt. undervisning og har meldt tilbage, at UMP/DMPG gerne vil benytte sig af industriens ekspertise i det omfang det skønnes nødvendigt, men ikke har ønsker om at indlægge foredrag fra industrien i vores møder.

7. Udvikling af nationale kvalitetstest: punktet går videre til næste møde.

8. Næste møder: UMP: 27. februar 2013 kl. 9.00-11-00. UMP: 14. maj 2013 kl. 9.00-11.00 og DMPG kl. 11.00-14.00

9. Eventuelt: Det blev diskuteret hvordan UMP medlemmernes conflicts of interest skal fremgå på hjemmesiden. Det blev vedtaget at forhold som ligger indenfor den tid man sidder i UMP skal medtages.
Handling: PN rundsender liste og uploader efterfølgende til hjemmesiden.

Ordinært møde
22. august 2012, Kl. 9.15-12.15,
Patologiafd. OUH.

Lokale: Lille konference i stueetagen.

Til stede: Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH), Peter Nørgaard (PN) og Karin de Stricker (KS).

Referent KS

1. Evaluering af arbejdsform: PN foreslår at bede Morten Grauslund om at rundsende en mail til DMPG medlemmerne, når referat fra UMP møderne foreligger på D-PAS hjemmesiden. Ang. arbejdsgrupper til nye anbefalinger / guidelines foreslår PN at UMP til næste DMPG/UMP fællesmøde i november foreslår nye emner i mødeindkaldelsen. Det vil give interesserede medlemmer bedre mulighed for at planlægge fremmøde og forberede sig. Arbejdsgrupper i UMP/DMPG regi oprettes som beskrevet i sidste referat og fortsætter arbejdet så længe det er relevant.

2. Anbefalinger/guidelines – retningslinjer for revision: Revision af guidelines bør være en gang om året.

3. Status for arbejdsgrupper: HPV: der har ikke været holdt møde endnu.BRAF: JE har udarbejdet et skrift vedr BRAF i melanom og har modtaget flere gode og konkrete tilbagemeldinger fra arbejdsgruppen. Materialet er desuden udsendt til DMG, som har fordelt det i deres patologigruppe. PN foreslår at JE udbeder sig et sammenfattet svar fra DMG og sætter en deadline, aht. processen. Der bliver nu lavet et udkast til guidelines, som vil omhandle analyse, kvalitetssikring og besvarelse som lægger sig op ad den tidligere publicerede anbefaling for KRAS. Gruppen arbejder via mail og der er ingen planer om møder.

4. Nyt Dansk Selskab for Molekylær Medicin: I henhold til UMP’s kommissorium om fortsat at være orienteret om – og have indflydelse på – hvad der rører sig indenfor både molekylær patologi og molekylær medicin, vil det være helt naturligt for UMP’s og DMPG’s medlemmer at søge medlemskab i det nye selskab – Dansk selskab for molekylær medicin. PN har bedt Morten Grauslund rundsende opslaget om det nye selskab til DMPGs mailingliste.

5. Eventuelt:
a: udfyldelse af conflict og interests for UMPs medlemmer gøres ved at angive deltagelse i møder/kongresser helt eller delvist financieret af firmaer. Listen bør være tilgængelig på DPAS hjemmeside.
b: PN har kommunikeret med en journalist fra Dagens medicin, som muligvis vil anvende input fra UMP til november udgaven, som har et kræft-tema om bl.a. skræddersyet medicin.
c: Forslag til fremtidige emner til nye arbejdsgrupper i UMP/DMPG:
EGFR og ALK
Klonalitet
BRAF på andet end melanomer
HPV på andre materialer
GIST
Next Generation Sequencing (NGS)
Betydningen af forbehandling af væv inkl. nye hurtig-procederingsteknikker og fiksativer for kvaliteten af molekylære test
d: PN orienterer Karsten Nielsen om at HH er UMP’s representant i ESP.
Næste møde: 13. november 2012, kl. 9.00 – 11.00 (efterfulgt af DMPG møde kl. 11.00 – 14.00) i Odense.

Ordinært møde
31. maj 2012, Kl. 9-11,
Patologiafd. OUH.

Tilstede: Karin de Stricker (KS), Marianne Waldstrøm (MW), Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager (HH) og Peter Nørgaard (PN).

Fraværende: ingen.

1. Referent. PN

2. Konstitution PN gennemgik kommissorium for UMP. PN er formand, KS er sekretær, MW er DPAS’ bestyrelses repræsentant. UMP får en side på DPAS hjemmeside hvor vi skal lægge dagsordener, referater og produkter. Vi vedtog desuden at vi skal deklarere potentielle interessekonflikter på denne side.
Handling: PN tager kontakt til webredaktør.

3. Arbejde / Arbejdsform: Mulighed og behov for videomøde/telefonmøde ift. ”rigtige” møder blev diskuteret. Vi vedtog at afholde ”rigtige” møder X4 om året.

Tilknytning til DMPG: PN redegjorde for at tilknytning til DMPG dels var DPAS’ bestyrelses ønske, dels DMPG’s ønske og dels PN’s forudsætning for at indgå som formand for UMP. Emnet blev diskuteret og der var enighed om at en tilknytning til DMPG er positiv for såvel UMP som DMPG, i og med at der i DMPG sidder eksperter/interessenter indenfor molekylærpatologi, som har ønsker og lyst til at arbejde med emnet med de samme aspekter som er formuleret i UMP’s kommissorium, som f.eks. overvåge udviklingen af nye molekylærbiologiske undersøgelsesmetoder samt udarbejde af anbefalinger for de molekylære metoder på danske patologiafdelinger.
Vi vurderede, at der rent teknisk ikke var mulighed – eller behov for at formulere en formel tilknytning imellem UMP og DMPG, men derimod en tæt, uformel tilknytning, sådan at UMP også har mulighed for at indhente information fra eksperter/interessenter udenfor DMPG.
Sidstnævnte er vigtig for at have reference til DMCG’erne, hvor dette er relevant. DMCG er multidisciplinære grupper, hvor der, i sagens natur, sidder kolleger, som ikke er tilknyttet patologiafdelingerne og DMPG. UMP ønsker en arbejdsform med en relevant kontakt til DMCG.

Molekylærpatologi-gruppen af Eur.Soc.of Pathol.: MW redegjorde for at Eric Santoni Rugio hidtil har fungeret som DPAS medlem i ESP’s molekylærpatologi gruppe. Sådanne udvalgsposter skal traditionelt averteres og ansøges. Emnet blev diskuteret og følgende blev vedtaget: Det er UMP’s hodning at opgaven naturligvis skal varetages af et medlem af UMP, og UMP indstiller til DPAS bestyrelse at det bliver Henrik Hager.
Handling:MW melder tilbage til bestyrelsen.

Emner: Med hensyn til udarbejdelse af anbefalinger for de molekylære metoder på danske patologiafdelinger, som formuleret i kommissorium, var der enighed om flg.:
Valg af emner skal være betinget af behov, og UMP sigter imod at have to til tre emner i ”pipeline”, hvorimod DMPG sædvanligvis vil have flere emner i gang.
Vi blev enige om følgende praktiske arbejdsform: For hvert emne etablerer UMP et udvalg hvori der skal sidde en person fra UMP som har ansvar for dels at etablere gruppen og dels at den/de relevante DMCG’er bliver kontaktet/hørt. For at udvalget skal være effektivt skal der være et begrænset antal pladser. Ofte vil der naturligvis ikke være plads til alle interessenter i udvalget, og der skal derfor være en grundig høringsfase. Det er vigtigt at høringsfasen ikke bliver for langvarig. Der vil være behov for at tilgodese både faglige og fagpolitiske hensyn.
Høringsfasen kunne bestå i at sekretæren lægger materialet ud på UMP’s hjemmeside samt på en mailingliste med interessenter.
UMP foreslår at PN påtager sig formandshvervet for DMPG for at sikre tilknytning og kontinuitet i arbejdet. Det formelle ansvar for anbefalinger/rapporter ligger hos UMP.
Handling: PN redegør for ovenstående på det efterfølgende DMPG-møde.

4. Opgaver: PN foreslog at begynde med flg. konkrete opgaver/anbefalinger

1. HPV: MW redegjorde for at en arbejdsgruppe under SST har opdateret vejledning for screening for livmoderhalskræft og heri er anbefalet, at der i regi af DPAS nedsættes en arbejdsgruppe der skal sikre ensartet anvendelse og kvalitet af test for HPV på tværs af regionerne. Opgaven og forventning om kommende lignende opgaver var en af årsagene til at DPAS besluttede at etablere UMP. DMPG har initieret nedsættelse af en arbejdsgruppe under ledelse af Jesper Bonde. MW bliver UMPs repræsentant i HPV gruppen.
Handling: MW fremlægger på DMPG mødet, etablerer arbejdsgruppen og tager kontakt til relevante DMCGer.

2. BRAF melanom: PN gav et kort oplæg om behovet for analyse af BRAFmutation til præterapeutisk stratificering af patienter med metastaserende melanom. Arbejdsgruppen kan anvende DMPGs KRAS anbefaling som skabelon. JE bliver UMPs repræsentant i BRAF gruppen.
Handling: JE fremlægger på DMPG mødet, etablerer arbejdsgruppen og tager kontakt til relevante DMCGer.

5. Mødeplan: PN foreslog at mødes X4 årligt og at to af disse møder har sammenfald med DMPG-møder. Dette blev vedtaget. Alle fremtidige møder lægges hos KS i Odense af logistiske hensyn.
Mødedatoer: onsdag d. 22. aug. kl. 9.15-12.15
tirsdag d. 13. nov. kl. 9-11, efterfulgt af DMPG møde.

6. Eventuelt: PN foreslog at kontakte Dagens Medicin mhp. at lave en evt. artikel som opfølgning på paneldebatten på årsmødet og stiftelsen af UMP. Artiklen skulle handle om at patologer og molekylærbiologer går sammen om fremtidens diagnostik. Forslaget udsprang af en forventning om, at der ville være interesse for dette blandt kolleger og andre faggrupper i sundhedsvæsenet, og at Dagens Medicin ville være en god platform, og i øvrigt var enige i ideen.
Handling:PN præsenterer ideen på DMPG møde og kontakter Dagens Medicin.

/Peter N

Close Menu