Skip to main content

Overordnet kommissorium for Faglige Interessegrupper under Dansk Patologiselskab.

Formål
At støtte og udvikle et fagligt område, som er indeholdt i DPAS’ faglige profil.
Målgruppe
Læger og andre akademikere med faglig eller videnskabelig interesse indenfor et afgrænset fagligt område. Der kan ad hoc tilknyttes og søges inspiration fra andre sundhedsfaglige
faggrupper eller fagpersoner.
Organisering og sammensætning
Interessegrupper der etableres i regi af DPAS kan opstå ved:
1. Initiativ fra et eller flere medlemmer af DPAS
2. Initieret af DPAS’ bestyrelse – hvis et særligt fagligt område vurderes at have behov for udvikling eller organisering nationalt i Danmark
Etablering af en interessegruppe i regi af DPAS skal godkendes af bestyrelsen.
DPAS udpeger en tovholder evt. efter forslag fra interessegruppen.
Interessegruppen refererer til bestyrelsen i DPAS og kan ved beslutning fra et flertal i bestyrelsen nedlægges i regi af DPAS.
Interessegrupper bør være bredt repræsenteret geografisk, uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt.
Interessegruppen skal bestå af minimum fem medlemmer.
Medlemmer skal have hovedansættelse på en hospitalsafdeling/universitet.
Interessegruppen udarbejder selv et kommissorium specifikt for den pågældende interessegruppe, som forelægges DPAS’ bestyrelse.
Der skal afholdes minimum ét årligt møde udover Årsmødet.
DPAS’ bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde tovholder eller enkelte medlemmer af interessegruppen til bestyrelsesmøde, hvis der findes behov herfor.
Rapportering
Tovholder udsender dagsordener og referater for interessegruppens møder, som placeres på DPAS’ hjemmeside.
Tilgængelighed
Interessegrupper oprettes under egen fane på selskabets hjemmeside.
Interessegrupper skal annonceres bredt og være tilgængelige for DPAS’ medlemmer.
Interessegrupper har mulighed for at annoncere og kontakte medlemmer via DPAS´ hjemmeside.
Interessegruppers arrangementer skal fremgå af og annonceres via DPAS´ hjemmeside og eventuelt selskabets sociale medier.
Økonomi
DPAS understøtter økonomisk ét årligt fysisk møde udover Årsmødet.
Rejseudgifter og fri med løn til deltagelse i møderne afholdes af afdelingerne.
Ved særlige arrangementer kan rettes henvendelse til DPAS´ bestyrelse med henblik på økonomisk støtte senest fire uger før afholdelse.

                                                                                                                                                                                                                                                     Dansk Patologiselskab, februar 2023

Close Menu