Kommissorium for Udvalg for Molekylærpatologi

Molekylære undersøgelser er en integreret del af vurderingen af vævs- og celleforandringer, bl.a. som grundlag for individualisering af kræftbehandling, og i nogle tilfælde afgørende for en specifik, behandlingsindikerende diagnose. Sikring af undersøgelseskvaliteten og implementering af nye metoder er forudsætninger for at kunne tilbyde patienterne den optimale diagnostik og behandling. Dansk Patologiselskab, DPAS, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet på væv og celler.

Dansk Patologiselskabs Udvalg for Molekylærpatologi har følgende arbejdsområder:

  • At arbejde for at de molekylære undersøgelsesmetoder på væv og celler samles på patologiafdelinger i et tæt samarbejde mellem molekylærbiologer og læger i patologisk anatomi og cytologi samt onkologi, og andre relevante samarbejdspartnere mhp. sikring af den diagnostiske kontinuitet
  • At arbejde for en standardiseret implementering og brug af molekylære analyser, herunder at inspirere til akkrediteringsprocesser gennem vidensdeling
  • At facilitere koordinationen af de molekylære procedurer gennem årlige opdateringer
  • At arbejde for ensartet rapportering og SNOMED kodning af molekylære fund og metoder
  • At skabe overblik over mulige kvalitetssikringsprogrammer gennem årlige opdateringer
  • At arbejde for / facilitere autorisation af molekylærbiologer i tæt relation med andre organisationer
  • At arbejde for møder i tværfaglige fora
  • Årlig revision af udvalgets årshjul

OM UDVALG FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI
Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf en er bestyrelsens repræsentant. De øvrige 4 medlemmer, herunder formanden, vælges på Dansk Patologiselskabs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Desuden kan ved behov inddrages ad hoc medlemmer, også uden for specialet, hvis det er relevant for et arbejdsområde.

Udvalget refererer til Dansk Patologiselskabs bestyrelse og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. Udvalg for Molekylærpatologi kan dog selv varetage kontakten i verserende sager efter aftale med bestyrelsen.

Dansk Patologiselskab afholder udgifter i forbindelse med afholdelse af møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde. Sidstnævnte skal forelægges Dansk Patologiselskabs bestyrelse forud for afholdelse. Udvalget tilstræber at afholde 4 møder om året, gerne fysiske men webbaseret mødeaktivitet kan ligeledes anvendes.

Dansk Patologiselskab, marts 2022