Kommissorium for Udvalg for Molekylærpatologi

Molekylære undersøgelsesmetoder er en integreret del af vurderingen af vævs- og celleforandringer, bl.a. i forbindelse med individualisering af kræftbehandling. Sikring af undersøgelseskvaliteten og udvikling af nye metoder er forudsætninger for at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dansk Patologiselskab, DPAS, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet.

Dansk Patologiselskabs Udvalg for Molekylærpatologi har følgende arbejdsområder:

  • At overvåge udviklingen af nye molekylære undersøgelsesmetoder.
  • At kvalitetssikre de anvendte molekylære undersøgelsesmetoder ved udarbejdelse af anbefalinger for de molekylære metoder på danske patologiafdelinger.
  • At arbejde for, at de molekylære undersøgelsesmetoder på væv og celler samles på patologiafdelinger under supervision af speciallæger i patologisk anatomi og cytologi mhp. sikring af den diagnostiske kontinuitet.
  • Løbende kontakt til læger, molekylærbiologer og andre, som arbejder med molekylære undersøgelser af væv og celler.

 Udvalget består af 5 personer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige tre medlemmer vælges af Dansk Patologiselskabs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Formanden, som skal være læge, vælges separat ligeledes i henhold til selskabets bestemmelser. Udvalgets flertal skal være lægeligt.

Udvalget refererer til Dansk Patologiselskabs bestyrelse og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. Udvalg for Molekylær Patologi kan dog selv varetage kontakten i verserende sager efter aftale med bestyrelsen. Dansk Patologiselskab afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde. Sidstnævnte skal forelægges Dansk Patologiselskabs bestyrelse forud for afholdelse.

Dansk Patologiselskab, august 2017