Om Informatikudvalget

Informatikudvalget varetager følgende opgaver:

  • Vedligeholdelse af Den Danske SNOMED for Patologi og tilhørende Kodebog for patologisk-anatomiske undersøgelser.Udvalget modtager løbende ønsker om oprettelser og ændring af SNOMED-koder. De foreslåede kodeændringer gennemgår en høringsfase, og kvartalsvist laves opdateringer med oplægning af nye/rettede koder på Patobanks hjemmeside.Opdateringen foretages med øje for gældende WHO-klassifikationer, nomenklatur og kodeforskrifter, og vedligeholdelsen af koderne foregår i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
  • Udarbejdelse og revision af kodevejledninger for organsystemerne. Udvalget udarbejder kodevejledninger i samarbejde med patologerne i de forskellige DMCG’er og andre multidisciplinære grupper mhp. at sikre en ensartet national kodning.
  • Ajourføring vedr. elektronisk databehandling og kommunikation indenfor sundhedsområdet med henblik på at bidrage til samarbejdet mellem patologiafdelingerne og sygehusene, praksissektoren, Sundhedsstyrelsen, MedCom, Patobanken, Landsregister for Patologi, Cancerregisteret og andre databaser, der rummer patologisk-anatomiske data.
  • Videreformidling af information om retningslinjer for beregning af arbejdsbelastning på patologiafdelingerne.

DPAS medlemmer søges opdateret om ovennævnte forhold via Informatikudvalgets område på selskabets hjemmeside, hvor referater af udvalgets møder kan findes tilgængeligt.

Udvalget består af fem medlemmer, hvoraf én er DPAS bestyrelsens repræsentant. Formanden og de tre øvrige medlemmer vælges på DPAS´ ordinære generalforsamling. Valgene gælder for tre år, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Udvalgets formand har plads i Patobanks repræsentantskab.

Alle med ordinært medlemskab af DPAS, som har interesse for at deltage i Informatikudvalgets arbejde, kan kandidere til ledige pladser. Antallet af ledige pladser i udvalget fremgår af indkaldelsen til DPAS generalforsamling, som udsendes seks uger før generalforsamlingen.