Om Udvalg for Molekylærpatologi

Molekylære undersøgelsesmetoder er en integreret del af vurderingen af vævs- og celleforandringer, bl.a. i forbindelse med individualisering af kræftbehandling. Sikring af undersøgelseskvaliteten og udvikling af nye metoder er forudsætninger for at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dansk Patologiselskab, DPAS, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet.

Dansk Patologiselskabs Udvalg for Molekylærpatologi har følgende arbejdsområder:

  • at overvåge udviklingen af nye molekylære undersøgelsesmetoder.
  • at kvalitetssikre de anvendte molekylære undersøgelsesmetoder ved udarbejdelse af anbefalinger for de molekylære metoder på danske patologiafdelinger.
  • at arbejde for, at de molekylære undersøgelsesmetoder på væv og celler samles på patologiafdelinger under supervision af speciallæger i patologisk anatomi og cytologi mhp. sikring af den diagnostiske kontinuitet.
  • løbende kontakt til læger, molekylærbiologer og andre, som arbejder med molekylære undersøgelser af væv og celler.

Udvalget består af fem personer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige tre medlemmer vælges af Dansk Patologiselskabs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Formanden, som skal være læge, vælges separat ligeledes i henhold til selskabets bestemmelser. Udvalgets flertal skal være lægeligt.

Udvalget har en tæt, uformel tilknytning til Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG). DMPG blev stiftet i 2009 som en græsrodsbevægelse hvori der sidder eksperter / interessenter indenfor molekylærpatologi fra danske patologiafdelinger. UMP og DMPG holder halvårlige møder i forlængelse af hinanden, og UMP afholder derudover 2 møder ”alene”.
Desuden har udvalget kontakt til relevante multidisciplinære cancergrupper (DMCG’er ).
Udvalget repræsenterer DPAS i European Society of Pathology’s molekylær patologi gruppe.

Angående anbefalinger for molekylærpatologiske undersøgelsesmetoder skal valget af emner være betinget af behov, og UMP sigter imod at have to til tre emner i ”pipeline”, hvorimod DMPG sædvanligvis vil have flere emner i gang. For hvert emne etablerer UMP et udvalg hvori der skal sidde en person fra UMP som er ”tovholder” med ansvar for dels at etablere gruppen og dels at den/de relevante DMCG’er bliver kontaktet/hørt. For at udvalget skal være effektivt skal der være et begrænset antal pladser. Ind imellem vil der ikke være plads til alle interessenter i udvalget, og der skal derfor være en grundig høringsfase. Det er vigtigt at høringsfasen ikke bliver for langvarig. Der vil være behov for at tilgodese både faglige og fagpolitiske hensyn.

Anbefalinger publiceres på UMP’s side DPAS hjemmeside. Efterfølgende skal der foregå dels opdatering og dels evaluering af anbefalingerne.

Udvalget refererer til Dansk Patologiselskabs bestyrelse og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. Udvalg for Molekylærpatologi kan dog selv varetage kontakten i verserende sager efter aftale med bestyrelsen.