Kommissorium for Udvalg for kvalitetsudvikling

Udviklingen i diagnostik inden for patologisk anatomi og cytologi betyder en stadig stigende kompleksitet med hensyn til personlig medicin, screeningsprogrammer, molekylærpatologi og evaluering af prognostiske markører og obduktionsvirksomhed. Dertil kommer den rådgivende rolle i de multidisciplinære team konferencer og i DMCG grupperne.

DPAS Udvalg for Kvalitetsudvikling arbejder for en fortsat udvikling og opretholdelse af den diagnostiske kvalitet inden for patologien med følgende beføjelser:

  • Fælles nationale målsætninger inden for patologi med det formål at ensarte diagnostik og deraf følgende behandlingstilbud til patienter
  • Give rum for patologers møde og fælles drøftelser gennem organisering af subspecialemøder i forbindelse med DPAS Årsmøder
  • Systematisere DPAS repræsentanters arbejde i DMCG’erne
  • Arbejde for digital patologi som medie for diskussion af cases
  • Ajourføring af Vidensbanken på DPAS hjemmeside i forhold vedrørende kvalitetsudvikling og kvalitetstiltag.

Udvalget består af en formand og 3 medlemmer som vælges direkte af DPAS generalforsamling samt en repræsentant fra DPAS bestyrelsen, i alt 5 medlemmer.

Udvalget refererer til DPAS bestyrelse og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. DPAS afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som er nødvendige for udvalgets arbejde.

                                                                                                                  Dansk Patologiselskab, maj 2018.