Kommissorium for Informatikudvalg

Ensartet og korrekt patoanatomisk diagnostik er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dansk Patologiselskab, DPAS, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet. En forudsætning for dette er bl.a. anvendelse af elektroniske dataopbevarings- og dataudvekslingsmedier.

DPAS Informatikudvalg varetager denne opgave med følgende beføjelser:

  • Vedligeholdelse af Den Danske SNOMED for Patologi i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Vedligeholdelsen skal foregå med særligt fokus på ajourføring af klassifikation, nomenklatur, koder og kodeforskrifter ud fra patologiafdelingernes og myndighedernes behov.
  • At holde sig opdateret vedr. elektronisk databehandling og kommunikation inde for sundhedsområdet for herigennem at bidrage til samarbejdet mellem patologiafdelingerne og sygehusene, praksissektoren, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, Patologidatabanken, Landregisteret for patologi, Cancerregisteret og andre databaser, der rummer patologisk-anatomiske data.
  • Orientering af DPAS medlemmer om ovennævnte forhold via selskabets hjemmeside.

Udvalget består af 6 personer, hvoraf én er formand og én er DPAS bestyrelsens repræsentant. De øvrige 4 medlemmer samt formanden vælges af DPAS generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser.

Formanden vælges separat.

Udvalget har tilknytning til Patobank via udvalgets formand, som har plads i Patobanks repræsentantskab. Et udvalgsmedlem udpeges som kodeopdateringsansvarlig med fokus på opsamling og forberedelse af kodeopdateringslister i dialog med patologiafdelingerne og Sundhedsdatastyrelsen. Dette arbejde finansieres af Patobank med et årligt honorar.

DPAS afholder øvrige udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde.

Udvalget refererer til DPAS bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til sundhedsfaglige nationale organisationer varetages af selskabets bestyrelse. Informatikudvalget forestår dog selv kontakten i verserende sager.

                                                                                  Dansk Patologiselskab, maj 2018