Kommissorium for Informatikudvalget

Ensartet og korrekt patoanatomisk diagnostik er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, DSPAC, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet. En forudsætning for dette er bl.a. anvendelse af elektroniske dataopbevarings- og dataudvekslingsmedier.

DSPACs Informatikudvalg varetager denne opgave med følgende beføjelser:

  • Vedligeholdelse af Den Danske SNOMED for Patologi og af Kodebog for patologisk-anatomiske undersøgelser i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Vedligeholdelsen skal foregå med særligt fokus på ajourføring af klassifikation, nomenklatur, koder og kodeforskrifter ud fra patologiafdelingernes og myndighedernes behov.
  • At holde sig opdateret vedr. elektronisk databehandling og kommunikation inde for sundhedsområet for herigennem at bidrage til samarbejdet mellem patologiafdelingerne og sygehusene, praksissektoren, Sundhedsstyrelsen, MedCom, Patologidatabanken, Landregisteret for patologi, Cancerregisteret og andre databaser, der rummer patologisk-anatomiske data.
  • Videreformidling af information om retningslinjer for beregning af arbejdsbelastning på patologiafdelingerne.
  • Opdatering af medlemmerne om ovennævnte forhold via selskabets hjemmeside.

Udvalget består af 5 personer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige tre medlemmer samt formanden vælges af DSPACs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser.
Formanden vælges separat.

Udvalget refererer til DSPACs bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse.
Informatikudvalget forestår dog selv kontakten i verserende sager. DSPAC afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde. Sidstnævnte skal forelægges
DSPACs bestyrelse forud for afholdelse.

 

Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi
Marts 2010