Kommissorium for Uddannelsesudvalget

En af de centrale opgaver for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, DSPAC, er at sikre en tilfredsstillende postgraduat, teoretisk uddannelse inden for det patologisk anatomiske speciale. Denne omfatter såvel uddannelsen af læger under speciallægeuddannelse som videreuddannelsen efter opnået speciallægeuddannelse. Sundhedsstyrelsen har dog det endelige ansvar for den teoretiske uddannelse under speciallægeuddannelsen og har i den forbindelse – efter indstilling fra DSPAC’s bestyrelse – engageret en hovedkursusleder, som varetager den daglige ledelse af kurserne og sikrer deres afholdelse og indhold.

DSPAC’s Uddannelsesudvalg varetager den postgraduate uddannelsesopgave med følgende beføjelser:

  • Varetagelse af den postgraduate kursusvirksomhed i specialet.
  • I samarbejde med hovedkursusvejlederen at planlægge, evaluere og om nødvendigt justere de teoretiske, specialespecifikke kurser under speciallægeuddannelsen.
  • Igangsættelse, planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter for selskabets medlemmer og i forbindelse hermed via selskabets hjemmeside holde medlemmerne orienteret om kursusaktiviteter og uddannelsesmæssige forhold.

Den formelle kontakt mellem selskabet og Sundhedsstyrelsen varetages af selskabets bestyrelse.

Udvalget består af 9 personer, hvilke omfatter formand, tre øvrige medlemmer, hovedkursusleder, DSPAC’s bestyrelsesrepræsentant og en repræsentant for hvert af de tre af speciallægeuddannelsens kursushold. Alle valg foretages på selskabets generalforsamling i overensstemmelse med selskabets love. Formanden vælges separat. I forbindelse med planlægning af kursusaktivitet kan udvalget, såfremt det findes nødvendigt, engagere organisatorisk og faglig assistance fra selskabets øvrige medlemmer.

Udvalget refererer til DSPAC’s bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling.
DSPAC afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for gruppens arbejde. Sidstnævnte skal forelægges DSPAC’s bestyrelse forud for afholdelse. Kursusaktivitet skal betalesdirekte af de deltagende kursister, men ekstraordinære udgifter i forbindelse med kursusaktivitet kan søges afholdt af DSPAC’s hovedkasse.

Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi
Marts 2010