FYPAs vedtægter

Revideret i henhold til Generalforsamling 12. marts 2015

§1. Foreningens navn: Foreningen af Yngre Patologer (FYPA)

§2. Foreningens formål: a) at styrke det patologiske speciale. b) at varetage yngre patologers arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige interesser.

§3. Organisation: FYPA er en fraktion under Dansk Patologiselskab (DPAS), hvor bestyrelsen er ansvarlig overfor både DPAS og FYPAs generalforsamling.

§4. Medlemskab: Som ordinære medlemmer i FYPA kan optages alle læger i specialet patologisk anatomi og cytologi, som er medlem af DPAS og som endnu ikke har opnået overlægestilling. Udenlandske kollegaer kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Ved udnævnelse til overlæge udtræder et medlem automatisk 1.januar det følgende år. Udmeldelse af foreningen i øvrigt skal ske skriftligt.

§5. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling (GF) afholdes hvert år i forbindelse med årsmødet i DPAS. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende faste punkter:

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra formand og arbejdsgrupper

3) Behandling af forslag fra FYPAs bestyrelse og indkomne forslag fra medlemmer.

4) Valg til bestyrelsesposter.

5) Eventuelt.

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1 uge før ordinær GF få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på GF træffes ved håndsoprækning med simpelt stemmeflertal. Såfremt blot ét medlem ønsker det bruges skriftlig stemmeafgivelse. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Ekstraordinær GF kan afholdes på foranledning af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 ordinære medlemmer har fremsendt skriftlig og motiveret begæring herom. Indvarsling og dagsorden skal udsendes med mindst 1 uges varsel og den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

§6. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 8 personer, som vælges blandt yngre patologer på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 1 formand, 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Suppleanten deltager i alle møder, men har ikke stemmeret. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted én gang. Ved udnævnelse til overlæge udtræder et bestyrelsesmedlem automatisk 1. januar det følgende år. Fraset formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv med sekretær. Der føres referater fra alle bestyrelsesmøder.

Det tilstræbes at alle uddannelsesregioner er repræsenteret i bestyrelsen og at der udpeges en kontaktperson på hver patologiafdeling.

§7. Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. Vedtægtsændringer skal godkendes af DPAS bestyrelse.

§ 8. Beslutningen om foreningens ophør skal vedtages på en GF, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær GF med dette ene punkt på dagsorden. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Foreningens eventuelle aktiver overføres ved ophør til DPAS.